Reflection Of The Effect Of the Covid-19 Pandemic On Health Workers and Managers on Business Results (A research on Health Institutions)
(COVİD-19 PANDEMİSİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE YÖNETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İŞ SONUÇLARINA YANSIMASI (SAĞLIK KURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA) )

Yazar : seher Polat Güven  Veysel TEKİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2-3
Sayfa : 16-31
    


Özet

Purpose: Undoubtedly, the health organization providing services for human health was one of the first areas affected by the shock wave created by the Covid 19. Thtat’s why, the aim of the research was to determine how the effect of the pandemic on health workers and managers was reflected in the business result and to find out consequences differs according to some variables. Methodolgy: Personal information form question statements measuring the impact of the covid-19 pandemic on healthcare workers and managers, and job satisfaction and intention to leave scale were used as measurement tools in the research. Data obtained from the measurement tool; T-test, One-Way Variance, Correlation, Regression analyzes and descriptive statistical methods were analyzed. Universe and Sample: The population of the research consists of health managers working in a public institution in a province located in the southeast of Turkey. According to the information received, it is known that the number of health workers is 300 and the number of managers is 40. The evaluation was made on the answers given by 110 health care professionals. In the sample of managers, % 100 of the managers in the universe were reached and and applied to all of them. Result: it was revealed that the sense of social responsibility and perceived anxiety level of health workers decreased the intention to leave, and stress increased the intention to leave. In addition, it was determined that harmony with colleagues increases the level of job satisfaction. In the research applied to the managers, it was determined that there is a positive relationship between job satisfaction and developmental effect. In order to reduce the negative impact of the pandemic on business results, it is recommented to strengthen psycho-social support resources.Anahtar Kelimeler

Impact of covid-19, Healthcare Workers and Managers, Health Institutions, Research.Abstract

Amaç: Covid 19 Pandemisinin en çok etkilenen alanların başında şüphesiz insan sağlığı için hizmet veren sağlık örgütü olmuştur. Bu nedenle araştırmanın amacı pandeminin, sağlık çalışanları ve yöneticiler üzerine etkisinin iş sonuçlarına nasıl yansıdığını belirleyebilmek ve bu etkinin bazı değişkenlere göre nasıl farklılaştığının bulunması olmuştur. Yöntem: Araştırmada ölçüm aracı olarak kişisel bilgi formu, covid-19 pandemisinin sağlık çalışanları ve yöneticiler üzerine etkisini ölçen soru ifadeleri kullanılmış olup akabinde iş tatmini ve işten ayrılma niyeti ölçeği kullanılmıştır. Ölçme aracındaki verilere göre; T-testi, Tek yönlü Varyans, Korelasyon, Regresyon analizleri ve tanımlayıcı istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Evren ve Örneklem: Araştırmanın evrenini ülkemizin güney doğusunda bulunan bir ilinin kamu kurumunda çalışan sağlık çalışanları ve yöneticileri oluşturmaktadır. Alınan bilgilere göre sağlık çalışan sayısının 300 olduğu yönetici sayısının ise 40 olduğu bilinmektedir. Değerlendirme 110 sağlık çalışanın verdiği cevaplar üzerinden yapılmıştır. Yönetici örnekleminde ise evrende bulunan yöneticilerin % 100’ne ulaşılarak tamamına uygulanmıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarının sosyal sorumluluk hissi ve algılanan kaygı düzeyinin işten ayrılma niyetini azalttığını, stresin, işten ayrılma niyetini arttırdığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışma arkadaşlarıyla uyumun, iş tatmini düzeyini arttırdığı saptanmıştır. Yöneticilere uygulanan araştırmada ise iş tatmini ile gelişimsel etki arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Pandeminin iş sonuçlarına olumsuz etkisini azaltmak için psiko-sosyal destek kaynaklarının arttırılması önerilmektedir.Keywords

Covid-19’un Etkisi, Sağlık Çalışanları ve Yöneticiler, Sağlık Kurumları, Araştırma.