SANAL BEDENLERDE YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ MODA: AVATAR GİYDİRME MOTİVASYONUNA SOSYOLOJİK BAKIŞ
(SANAL BEDENLERDE YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ MODA: AVATAR GİYDİRME MOTİVASYONUNA SOSYOLOJİK BAKIŞ )

Yazar : Eda Delibaş  Fatih Anıl  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3-2
Sayfa : 49-65
    


Özet

Consumption is an indispensable act of human life. Individuals perform the act of consumption depending on social, cultural or psychological motivations to maintain their lives and they change their consumption behaviors by being affected by the characteristics of the context in which consumption is made. During the global epidemic called Covid-19, the quarantine process was entered as a precaution. In the said quarantine period, although digitalization gained momentum, it directly affected our consumption habits, enabling new concepts to be gained in our lives and popularization of some existing concepts. In this sense, the concept, normally known as Web3.0, started to be popularly known in the society with the "Metaverse" discourse, and the expression "virtual universe" came to the fore. In the current study, in the focus of Metaverse and avatar concepts, the digital consumption behaviors of individuals were examined with the literature review method specific to their motivation to wear avatars, and Veblen's Conspicuous Consumption and Simmel Fashion Theory perspectives were included.Anahtar Kelimeler

Virtual Universe, Metaverse, Conspicuous Consumption, Avatar Dress UpAbstract

Tüketim, insan yaşamının vazgeçilmez bir eylemi niteliğindedir. Bireyler yaşamlarını sürdürmek için sosyal, kültürel ya da psikolojik motivasyonlara bağlı olarak tüketim eylemini gerçekleştirmekte ve tüketim yapılan bağlamın özelliklerinden etkilenerek tüketim davranışlarını değiştirmektedirler. Covid-19 adı verilen küresel salgın döneminde önlem amacıyla karantina sürecine girilmiştir. Söz konusu karantina döneminde dijitalleşme hız kazanmakla birlikte tüketim alışkanlıklarımızı doğrudan etkileyerek yaşamımıza yeni kavramlar kazanılmasını ve var olan bazı kavramların da popülerleşmesini sağlamıştır. Bu anlamda normalde Web3.0 olarak bilinen kavram toplumda ‘’Metaverse’’ söylemi ile popüler olarak anılmaya başlayarak ‘’sanal evren’’ ifadesi ön plana çıkmıştır. Mevcut çalışmada, Metaverse ve avatar kavramları odağında bireylerin dijital tüketim davranışları avatar giydirme motivasyonu özelinde literatür taraması yöntemi ile incelenerek Veblen’ci Gösterişçi Tüketim ve Simmel Moda Kuramı bakış açılarına yer verilmiştir.Keywords

Sanal Evren, Metaverse, Gösterişçi Tüketim, Avatar Giydirme